zaloguj się | Twoje konto
 Twój koszyk jest pusty
  
  Zawęź wyszukiwanie:   
 
 
data ostatniej aktualizacji produktów: 2019-11-06 12:38:07   

regulamin skelpu internetowego Elektronik s.c.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

I Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z witryny sklepu internetowego oraz zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem: www.elektroniksc.com.pl.
 2. Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej Sklepu w sposób umożliwiający Użytkownikowi, w tym Kupującemu jego pozyskanie i odtworzenie.

II Definicje

 1. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
 2. Sprzedającym - jest spółka Elektronik s.c. Wiesław i Urszula Solarz z siedzibą 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Kaliska 5, zarejestrowana pod numerem NIP: 622-010-59-74, REGON: 250432504.
 3. Użytkownik - użytkownik korzystający ze Sklepu, zamierzający nabyć towary lub usługi prezentowane przez Sprzedającego, za pośrednictwem Sklepu
 4. Kupujący - osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia za pośrednictwem Sklepu.
 5. Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta, była aktualna, jednakże ze względu na równoległą sprzedaż towarów w sklepie stacjonarnym jak i w sklepie internetowym, dostępność towarów na stronie internetowej nie zawsze pokrywa się ze stanem faktycznym. Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego w sytuacji niedostępności towaru.
 6. Towar - rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
 7. Usługa dodatkowa - usługa świadczona przez Sprzedającego na rzecz Klienta poza Sklepem w związku z charakterem oferowanych produktów.
 8. Produkt - towary i Usługi dodatkowe prezentowane w Sklepie Internetowym.
 9. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, zawierana pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.
 10. Sklep Internetowy/Sklep - zbiór stron internetowych i narzędzi informatycznych (serwis internetowy) zarządzanych przez Sprzedającego i pozwalających Kupującemu na zawieranie Umów sprzedaży, dostępny w domenie internetowej: www.elektroniksc.com.pl
 11. Strony - Sprzedający i Kupujący
 12. Zamówienie - oświadczenie woli Kupującego określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

III Ogólne warunki korzystania ze Sklepu

 1. Kupujący będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu pod warunkiem posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.
 2. Wykorzystywanie przez Kupującego nazwy Sprzedającego, logo Sklepu, elementów graficznych Sklepu jest zabronione za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub gdy korzystanie ze wskazanych w niniejszym punkcie przedmiotów praw autorskich oraz przedmiotów własności przemysłowej jest możliwe na podstawie wyraźnej pisemnej zgody Sprzedającego lub uprawnionych
 3. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Kupującego jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień.
 4. Produkty prezentowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, które zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

IV Składanie zamówień

 1. Ceny prezentowanych produktów na stronie Sklepu są cenami brutto, podanymi w złotych polskich. Ceny nie obejmują kosztów związanych z wysyłką towarów.
 2. Oferowane produkty zawierają krótki opis, dodatkowo większość z nich zaprezentowana jest graficznie.
 3. Zamówienia można składać za pośrednictwem strony internetowej, lub mailowo.
 4. Zmówienia w Sklepie można składać przez cały rok, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 5. Przed złożeniem zamówienia, Użytkownik umieszcza w wirtualnym koszyku wybrany przez siebie produkt, który zamierza nabyć, może on dowolnie zarządzać zawartością koszyka, poprzez dodawanie lub usuwanie kolejnych produktów.
 6. Po ostatecznym wyborze produktów, Kupujący zostaje przekierowany na stronę logowania.
 7. W przypadku, gdy Kupujący składa Zamówienie po raz pierwszy, zobowiązany jest do założenia Konta, poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Po prawidłowym wypełnieniu formularza, na maila Kupującego zostanie przesłany link do aktywacji Konta.
 8. Po założeniu Konta, system zapamiętuje dane Kupującego, co ułatwia proces składania w przyszłości kolejnego Zamówienia. W tym celu Kupujący podaje zawsze swój login i hasło. Hasło Kupującego nie jest znane Sprzedającemu i Kupujący ma obowiązek zachowania go w tajemnicy.
 9. Kupujący wybiera formę dostawy oraz płatności Zamówienia.
 10. Skutecznie złożone zamówienie, zostanie potwierdzone przesłaną automatycznie wiadomością o przyjęciu zamówienia.
 11. Zamówienie jest realizowane z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy Sprzedającego w przypadku płatności przelewem lub z momentem złożenia Zamówienia w przypadku odbioru osobistego lub wyboru opcji dostarczenia Zamówienia "za pobraniem".
 12. Sprzedający ma prawo anulować Zamówienie, gdy kontakt z Kupującym będzie niemożliwy.
 13. Kupujący-konsument w momencie składania zamówienia,zgodnie z art.17 ust.2i3 potwierdzają zakup, przyciskiem "potwierdź zakup" pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

V Dostawa - Koszty i termin wysyłki

 1. Dostawa następuje na adres wskazany przez Nabywcę.
 2. Sprzedający zobowiązuje się niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 30 dni od zawarcia Umowy, poinformować Kupującego o niemożliwości spełnienia świadczenia, z powodu niedostępności towaru oraz zobowiązuje się do zwrotu całej otrzymanej od Kupującego sumy pieniężnej, jeśli została jakakolwiek uiszczona.
 3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru z przyczyn leżących po stronie Kupującego, m.in. wskutek wskazania nieprawidłowego adresu dostawy.
 4. Zamówiony towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu lub mailowo. Istnieje możliwość osobistego odbioru Zamówienia w siedzibie Sprzedającego.
 5. Towar dostarczany jest za pośrednictwem Poczty Polskiej lub wyspecjalizowanej firmy kurierskiej.
 6. Kupujący sponosi koszty dostawy określone w cenniku. Podane ceny są BRUTTO
  1. Firma kurierska GLS do 30kg
   • pobranie + koszt pakowania - 23 zł
   • przedpłata na konto + koszt pakowania - 17,90 zł
  2. Kurier InPost do 30kg
   • przedpłata na konto + koszt pakowania - 14,90 zł
  3. Paczkomaty InPost
   • rozmiar A 8 x 38 x 64 cm + koszt pakowania - 10,90 zł
 7. Kupujący ma możliwość wyboru innego dostawcy, po dokonaniu wcześniejszych indywidualnych ustaleń ze Sprzedającym, jednocześnie ponosząc koszty pakowania w wysokości 3,50 zł brutto.
 8. Termin dostawy Towaru do Kupującego wynosi do 5 Dni Roboczych, chyba że w trakcie składania Zamówienia podano krótszy lub dłuższy termin. Termin ten należy liczyć w następujący sposób:
  1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub płatności elektroniczne - od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
  2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem - od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

VI Płatności

 1. Na każdy sprzedany towar wystawiany jest paragon albo faktura.
 2. Zamówienie może być płatne "za pobraniem" lub przelewem na konto bankowe Elektronik sc. 63-400 Ostrów Wlkp ul.Kaliska 5, nr.konta. Bank Zachodni WBK S.A. 47109011600000000016009779
 3. Potwierdzenie płatności na konto prosimy przesłać kopię na adres e-mail sklep@elektroniksc.com.pl

VII Odbiór towaru

 1. Wysyłka towarów realizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polski, jak również istnieje możliwość wysyłki Zamówienia poza granice kraju, po indywidualnych uzgodnieniach Stron.
 2. W momencie odbioru przesyłki od kuriera lub z poczty, należy zwrócić szczególną uwagę, czy opakowanie nie uległo zniszczeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie nosi znamiona uszkodzenia, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności pracownika odpowiedzialnego za dostarczenie przesyłki sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się ze Sprzedającym, w celu wyjaśnienia sprawy.
 3. Kupujący ma możliwość osobistego odbioru Zamówienia w siedzibie Sprzedającego, które przygotowane będzie w terminie nie krótszym niż 2 dni robocze, a o ewentualnych zmianach Kupujący zostanie powiadomiony drogą mailową lub telefoniczną.

VIII Zwroty - Odstąpienie od umowy

 1. Kupującemu będącemu konsumentem, przysługuje prawo odstąpienia od zawartej umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru.
 2. Zwracany towar należy odesłać na własny koszt, na adres Sprzedającego.
 3. Towar zostanie przyjęty tylko wtedy, gdy będzie w pełni kompletny oraz nie będzie nosił śladów używania ani zniszczenia.
 4. Kupujący, który odstępuje od umowy, otrzymuje zwrot kwoty nabycia towaru wraz z kosztami związanymi ze zwrotem towaru, kwota zwrotu zostanie zwrócona na podany nr konta-bankowy do 14 dni.
 5. W celu odstąpienie od umowy należy złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, którego wzór dostępny jest TUTAJ. Korzystanie ze wzoru oświadczenia nie jest obowiązkowe. Do zachowania terminu 14 dni wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 6. Oświadczenie można złożyć:
  • pisemnie na adres: Elektronik s.c. 63-400Ostrów Wlkp ul. Kaliska 5
  • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@elektroniksc.co.pl
 7. Sprzedawca może sam zaproponować konsumentowi że dokona odbioru towaru własnym, transportem jeżeli towar jest o znacznych gabarytach.

IX Reklamacje - Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące niezgodności między stanem faktycznym a fakturą lub paragonem, prosimy zgłaszać:
  • telefonicznie pod numerem 62 735-13-10, 62 736-75-91
  • mailowo na adres: sklep@elektroniksc.com.pl,
  • osobiście w siedzibie naszej firmy 63-400 Ostrów Wlkp, ul. Kaliska 5
 2. Reklamacje ilościowe i omyłkowo dostarczanych towarów prosimy zgłaszać niezwłocznie. W przypadku klientów nie będących konsumentami, nie później niż w ciągu 7 dni od daty otrzymania przesyłki.
 3. W przypadku klientów będących konsumentami zgłaszających reklamację z tytułu wady towaru (na podstawie rękojmi) na mocy Kodeksu Cywilnego przysługują m.in. następujące prawa:
  • Możliwość skorzystania z tej formy reklamacji istnieje do 2 lat od daty zakupu.
  • Przez pierwsze 12 miesięcy od daty zakupu, istnienie wady w momencie zakupu jest domniemane.
  • Przez następny okres to kupujący musi, w razie wątpliwości sprzedawcy udowodnić, że zaistniała wada istniała w momencie transakcji, a nie jest wadą nabytą.
  • Kupujący powinien określić sposób doprowadzenia towaru do zgodności z umową (wymiana, naprawa, obniżenie ceny lub zwrot).
 4. W przypadku kupujących nie będących konsumentami odpowiedzialność z tytułu rękojmi, zgodnie z regulaminem, została wyłączona.
 5. Sposób postępowania

 1. Po otrzymaniu zgłoszenia reklamacyjnego i objętego reklamacją towaru Firma Elektronik dokona czynności zbadania towaru i zasadność danej reklamacji w terminie 14dni.
 2. Reklamację uznaje się za zasadną jeśli klient w tym czasie nie otrzyma informacji od Firmy Elektronik s.c. o jej stanowisku w tej sprawie.
 3. Jeśli klient jest konsumentem, w przypadku uznania reklamacji dotyczącej wady zakupionego towaru, zastosowanie mają Art. 560 i 561 Kodeksu Cywilnego.
 4. W przypadku klientów nie będących konsumentami, odpowiedzialność Firmy Elektronik s.c. za dostarczenie wadliwych towarów jest ograniczona do wymiany towaru lub zwrotu zapłaconej kwoty.
 5. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 6. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  • Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
  • Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
  • Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod adresem email - porady@dlakonsumentow.pl oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 889 866.

X Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  • Niniejsza Polityka Prywatności Sklepu Internetowego określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych pozyskanych od Usługobiorców lub Klientów Sklepu Internetowego.
  • Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest firma Elektronik s.c. Wiesław i Urszula Solarz z siedzibą w Ostrowie Wlkp (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Kaliska 5 63-400 Ostrów Wlkp ; NIP: 6220105974; REGON: 250432504; adres poczty elektronicznej: sklep@elektroniksc.com.pl - zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.
  • Dane osobowe Usługobiorcy i Klienta są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (zwanym dalej „Rozporządzeniem”) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.), a w przypadkach wskazanych w ich treści, za zgodą Usługobiorcy lub Klienta.
  • We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych możliwy jest kontakt z Administratorem na dedykowaną skrzynkę wieslaw@elektroniksc.com.pl. Ponadto kontakt z Administratorem jest możliwy:
   • osobiście w siedzibie Firmy tj. ul. Kaliska 5, 63-400 Ostrów Wlkp,
   • telefonicznie od numerem +48 62 735 13 10,
   • listownie na adres korespondencyjny, tj. ul. Kaliska 5, 63-400 Ostrów Wlkp,
   • przez formularz kontaktu w sprawie danych osobowych na stronie https://www.elekttroniksc.com.pl.
 2. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

  • Dane osobowe pozyskiwane są bezpośrednio od Usługobiorcy lub Klienta podczas działań podejmowanych przez Usługobiorcę lub Klienta w Sklepie Internetowym.
  • Dane osobowe Usługobiorców lub Klientów przetwarzane są przez Administratora w celu:
   • zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej (np. Konto, Newsletter) (podstawa art. 6 ust. 1 lit b. Rozporządzenia),
   • działań niezbędnych do rozpatrzenia złożonej reklamacji lub obsługi zgłoszenia skierowanego do Administratora (np. przez formularz kontaktowy na stronie https://www.elektroniksc.com.pl lub e-mail)
   • marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora na podstawie zgody Usługobiorcy lub Klienta na marketing bezpośredni, jeżeli taka zgoda została wyrażona oraz do czasu jej odwołania.
   • wypełnienia obowiązków związanych z archiwizacją na podstawie art. 74 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (podstawa art. 6 ust. 1 lit c Rozporządzenia),
   • wypełnienia obowiązków związanych z płaceniem podatków, w tym prowadzenia i przechowywania ksiąg podatkowych i dokumentów związanych z prowadzeniem ksiąg podatkowych oraz przechowywania dowodów księgowych. Podstawą prawną przetwarzania danych są obowiązki prawne wynikające z przepisów podatkowych (Ordynacja podatkowa, ustawa o podatku od towarów i usług, ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych) oraz z przepisów o rachunkowości (ustawa o rachunkowości), (podstawa art. 6 ust. 1 lit c. Rozporządzenia).
   • Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Usługobiorców lub Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W wypadku Usługobiorców lub Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta. Dane te są niezbędne do realizacji powyższych celów.
   • Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży, umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej, rozpatrzenia złożonej reklamacji lub obsługi zgłoszenia skierowanego do Administratora skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy, wykonania usługi.
   • Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej, rozpatrzenia złożonej reklamacji albo obsługi zgłoszenia, a następnie tak długo jak wynika to z przepisów prawa lub uzasadnionego interesu Administratora m.in. okres niezbędny do rozstrzygnięcia wszelkich potencjalnych sporów, które mogą wyniknąć w związku ze świadczonymi usługami, np. związanych z roszczeniami (okres ten będzie obejmował termin biegu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami). Szczegółowe okresy przechowywania przewidziane są w przepisach podatkowych, prawa cywilnego, przepisach o rachunkowości.
 3. ODBIORCY DANYCH

  • Odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego:
  • W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową, przesyłką paletową lub przesyłką kurierską, Administrator powierza zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora,
  • W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.
  • Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez Usługobiorcę lub Klienta w Sklepie Internetowym. Przykładowo jeżeli Klient w trakcie składania Zamówienia wybierze odbiór osobisty zamiast przesyłki kurierskiej, to jego dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży, ale nie będą już udostępniane przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
  • Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 4. COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE

  • Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików

XI POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących konsumentami.
 2. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
 3. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 4. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 5. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.
 6. W wypadku Usługobiorców nie będących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.
 7. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem.
 8. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

X Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania na stronie internetowej Sklepu.
 2. Sprzedający może wprowadzać zmiany do niniejszego Regulaminu w dowolnym momencie, w szczególności celem jego uaktualnienia w przypadku zmian w procedurach przyjętych przez Sprzedającego. O zmianie Regulaminu Sprzedający zawiadomi Kupujących/Użytkowników Sklepu Internetowego, posiadających Konto, przesyłając odpowiednią informację na adres e-mail Użytkownika. Wszystkie Zamówienia przyjęte przez Sklep do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania Zamówienia przez Kupującego/Użytkownika.
 3. Sprzedający zobowiązuje się do zamieszczenia informacji o zmianie Regulaminu w miejscu widocznym dla Użytkowników Sklepu.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 5. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne, według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej.
 6. Data opublikowania Regulaminu 25.05.2018 r.
ELEKTRONIK ul. Kaliska 5, 63-400 Ostrów Wlkp. tel. (62) 736 75 91, fax (62) 735 13 10, e-mail: sklep@elektroniksc.com.pl
 

Opinie sklepu Elektroniksc.com.pl
Hurtownie Ostrów Wielkopolski